015 - 2 14 13 15

Nieuws

Wet Hillen vanaf 2019 afgeschaft: wat zijn de gevolgen?

In 2005 werd de Wet Hillen geïntroduceerd om de aflossing van hypotheekschulden te stimuleren. Deze wet zorgde ervoor dat de bijtelling van het eigenwoningforfait nooit meer was dan de aftrekbare hypotheekrente en de overige aftrekbare kosten. Over de eigen woning was dus geen inkomstenbelasting verschuldigd op het moment dat de hypotheekrente plus overige financieringskosten lager was dan het eigenwoningforfait. Wie zijn of haar hypotheekschuld had afgelost, betaalde dus geen inkomstenbelasting over het eigenwoningforfait.

Lees meer...

Voorkom een fors bedrag aan belastingrente op de aanslag vennootschapsbelasting

Rechtspersonen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting - in de meeste gevallen is dat de besloten vennootschap – die hun aangifte vennootschapsbelasting later indienen, kunnen jaarlijks worden geconfronteerd met een fors bedrag aan belastingrente.

Vanaf 1 april 2014 is het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties. Op grond van deze regel geldt een huidig rentepercentage van 8%!

Lees meer...

De fiets van de zaak ofwel het fietsenplan 2020

Het moet een stuk makkelijker en daarmee aantrekkelijker worden om een leasefiets van de zaak te gaan rijden. Dit wil de overheid bereiken met een versoepeling van de fiscale regeling die geldt voor een fiets van de zaak. De regeling moet per 1 januari 2020 ingaan.

In een bericht aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Snel van Financiën dat fietsen gezond is en goed voor het milieu.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de autoritten tussen woning en werk korter is dan 7,5 kilometer. Als meer mensen voor het woon-werkverkeer de fiets gebruiken, draagt dat bij aan een betere doorstroming op de weg en minder luchtvervuiling.

Lees meer...

Goede doelen vrezen terugloop inkomsten door afbouw fiscale giftenaftrek

De overheid steunt sinds mensenheugenis het geven aan goede doelen door verlening van fiscale aftrek van giften in de inkomstenbelasting.

Er zijn twee soorten giften: 

1.    Het voordeligst is een zogenoemde periodieke gift: daarmee verplicht de donateur zich om minimaal gedurende vijf jaar een uitkering te doen aan een goed doel.  Iedere geschonken termijn is volledig aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Bij een uitkering van € 100 betaalt de donateur bij het huidige toptarief van (afgerond) 52% slechts € 48.

2.    Gewone, eenmalige giften aan goede doelen zijn weliswaar aftrekbaar maar fiscaal niet zo voordelig als periodieke giften. Gewone giften zijn beperkt aftrekbaar in de inkomstenbelasting, namelijk slechts voor zover ze meer bedragen dan 1% van het inkomen (drempel) en maximaal tot 10% van het inkomen.

Lees meer...

Problemen bij fiscus met afhandelen van aangiften erfbelasting

De problemen bij de Belastingdienst rondom het opleggen van aanslagen erfbelasting en de inning daarvan zijn onlangs uitgebreid in het nieuws geweest.

Een zeer groot gedeelte van de belastingplichtige nabestaanden die zelfs al in 2017 aangifte voor de erfbelasting hebben gedaan, krijgen van de Belastingdienst geen uitsluitsel hoeveel erfbelasting zij moeten betalen.

Lees meer...

Verhoging van het aanmerkelijk belangtarief

Tegenover de verlaging van de vennootschapsbelasting - zoals beschreven in ons vorige artikel - staat een verhoging van het aanmerkelijk belangtarief (AB-tarief) in de inkomstenbelasting.

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft te maken met twee heffingen over in de besloten vennootschap (BV) behaalde winsten, te weten de vennootschapsbelasting over de bruto winst van de BV en de aanmerkelijk belangheffing in de inkomstenbelasting over de netto winst van de BV. Deze netto winst wordt dan als dividend uitgekeerd.

Lees meer...

Regeerakkoord Rutte III: tarieven in de vennootschapsbelasting

Het nieuwe kabinet zet in het regeerakkoord een streep door de voorgestelde schijfverlenging van de komende jaren in de vennootschapsbelasting. Daarvoor in de plaats komt een tariefsverlaging. Opvallend is dat deze stapsgewijze verlaging pas in 2019 zijn beslag krijgt, terwijl de schijfverlenging zou ingaan per 1 januari 2018. 

Lees meer...

Ontbinding van een besloten vennootschap

De aandeelhouders kunnen besluiten tot ontbinding ofwel liquidatie van een besloten vennootschap (B.V.). In de statuten staat vrijwel altijd onder het kopje “ontbinding en vereffening” vermeld op welke wijze dit moet gebeuren.

Nadat het besluit tot ontbinding is genomen, is de B.V. per direct ontbonden en verkeert dan in liquidatie. Deze nieuwe toestand dient direct te worden ingeschreven in het handelsregister.

Lees meer...

Op weg naar een vlaktaks?

Als het aan onze nieuwe regering ligt, gaat iedereen die werkt minder belasting betalen. De onderhandelende partijen zijn het zo goed als eens over een ingrijpende aanpassing van het belastingstelsel: twee van de vier belastingschijven zouden moeten verdwijnen. 

Het aanstaande kabinet wil dat het loont om meer te werken. Veel mensen met een middeninkomen zien hun inkomen nu nauwelijks stijgen als zij meer gaan werken of bijvoorbeeld promotie maken. Van een aldus verkregen salarisverhoging blijft weinig over, omdat ze snel in een hoger belastingtarief terechtkomen. In een systeem met twee schijven profiteren mensen langer van een laag tarief. Tevens zijn de coalitiepartners het eens over het feit dat deze groep de laatste jaren veel heeft ingeleverd.

Lees meer...

Sponsoring en fiscaliteit

Een DGA (de directeur-grootaandeelhouder als vertegenwoordiger van zijn besloten vennootschap) of een ondernemer mag kosten voor sponsoring in aftrek brengen op de winst van zijn B.V. of zijn onderneming.

Het mag niet zo zijn dat de DGA of ondernemer de sponsoring heeft betaald vanwege privébelangen. Dit is in beginsel onzakelijk. De kosten zijn dan niet aftrekbaar. Onderstaand een toelichting op de aftrekbaarheid van sponsorkosten, waarbij gezegd moet zijn dat vaak sprake is van een grijs gebied. 

Lees meer...

Bijtellingsregels bestelauto op een rij gezet

Het ministerie van Financiën heeft documenten openbaar gemaakt waaruit blijkt wanneer een bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoeren van goederen. Als dat het geval is, mogen werkgevers de bijtelling voor privégebruik achterwege laten.

Lees meer...

De definitieve aanslag van de fiscus

De definitieve aanslag van de fiscus is niet altijd ook echt definitief. In bepaalde gevallen mag de belastinginspecteur een navorderingsaanslag opleggen.

Bij aanslagbelastingen, zoals de inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (VPB), dient u informatie aan de fiscus aan te leveren in de vorm van een aangifte. De inspecteur beoordeelt de aangifte en legt daarna een definitieve aanslag op. Achteraf kan echter blijken dat er een fout is gemaakt bij het afhandelen van de aanslag of dat de inspecteur niet alle informatie had. De fiscus kan in dat geval terugkomen op de definitieve aanslag, maar niet altijd.

Lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief