Nieuws

Uitfasering pensioen eigen beheer


Deze informatie is heel belangrijk voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) die in zijn besloten vennootschap een pensioen eigen beheer (PEB) opbouwt.

Voorstel
Vanaf 1 januari 2017 komt er een einde aan de mogelijkheid voor de DGA om een PEB op te bouwen binnen de eigen BV. Voor het bestaande en reeds opgebouwde PEB komt er een overgangstermijn van 3 jaar, waarbinnen gekozen kan worden voor een afkoop- dan wel een omzettingsvariant.

Voor het bestaande PEB zijn er dan 3 mogelijkheden:

Premievrij laten staan opgebouwde rechten
De tot eind 2016 opgebouwde pensioenrechten in een PEB worden bevroren en kunnen op reguliere wijze worden afgewikkeld door middel van uitkering van pensioen. Wel dient de pensioenvoorziening actuarieel te worden opgerent.

Afkoop van het PEB
Het PEB kan worden afgekocht tegen de fiscale waarde, waarbij vervolgens de fiscale waarde (deels) in de inkomstenbelasting wordt betrokken en waarbij een belastingkorting wordt gegeven.

2017: korting 34,5 %, heffing over 65,5% van de fiscale waarde. Effectieve directe belastingdruk: 34,06% ofwel 52% van 65,5%;

2018: korting 25%, heffing over 75% van de fiscale waarde. Effectieve directe belastingdruk: 39%;

2019: korting 19,5%, heffing over 80,5% van de fiscale waarde. Effectieve directe belastingdruk: 41,86%.


Omzetting PEB in een spaarvariant
Het PEB kan worden omgezet in een spaarvariant, waarin verdere opbouw niet mogelijk is. Vervolgens vindt omzetting plaats van de fiscale waarde van het PEB in een spaarvariant ofwel genoemd een oudedagsverplichting. Deze spaarvariant zal tot pensioendatum jaarlijks oprenten met de geldende marktrente. Daarna zal op pensioendatum een periodieke uitkering van tenminste 20 jaar moeten worden aangekocht.

Tenslotte:

  • Het wetsvoorstel is met Prinsjesdag ingediend als onderdeel van het pakket Belastingplan 2017;
  • Uit het wetsvoorstel zullen de nadere voorwaarden van de spaarvariant moeten blijken;
  • De positie van de partner van de DGA is een zeer belangrijk aandachtspunt;
  • De mogelijkheid van afkoop van het PEB geldt ook voor ingegane pensioenen;
  • Een zorgvuldige afweging/advisering over de keuzemogelijkheden zal van belang zijn.