Nieuws

Fiscale maatregelen voorjaarsnota 2022

De Voorjaarsnota bevat een update van de begroting voor 2022 en de plannen voor 2023 en verder. Voorgesteld wordt om de fiscale lasten met name rond box 2 en box 3 te verzwaren. Wat zijn de plannen en wanneer gaan de nieuwe regels gelden?

Vennootschapsbelasting: verlagen schijfgrens naar € 200.000
De schijfgrens wordt vanaf 2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Hierdoor betalen bedrijven eerder het hoge tarief van 25,8%.

Box 3: terugdraaien verhoging heffingsvrij vermogen
In het coalitieakkoord is een maatregel opgenomen om het heffingsvrij vermogen in box 3 in drie stappen te verhogen van € 50.650 naar uiteindelijk circa € 80.000. Deze verhoging wordt teruggedraaid.

Box 2: twee schijven 26% en 29,5% per 2024
Introductie per 2024 van twee schijven in box 2 met een basistarief van 26% voor de eerste € 67.000 aan inkomsten per persoon en een tarief van 29,5% voor het meerdere.

Box 2: doelmatigheidsmarge van 25% naar 15%
De doelmatigheidsmarge heeft tot gevolg dat het loon voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) 25 procent lager gesteld mag worden dan het loon dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid van de DGA. Deze marge wordt verlaagd naar 15%, waardoor DGA’s meer belasting in box 1 gaan betalen. In latere jaren daalt deze opbrengst, doordat het hogere loon leidt tot een kleinere fiscale claim in box 2.

Box 2 en 3: Afbouw algemene heffingskorting met verzamelinkomen
Naast het box 1-inkomen gaat ook het inkomen uit box 2 en 3 meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Hierdoor ontvangen mensen die voornamelijk inkomen hebben in box 2 of 3 een lagere korting op de te betalen belasting. Deze maatregel wordt ingevoerd per 2025.

Buitenlandse werknemers: 30%-regeling beperken tot Balkenende-norm
Werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken kunnen dankzij de 30%-regeling maximaal 30% van hun loon onbelast ontvangen. De regeling geldt per 2025 nog tot maximaal de Wet Normering Topinkomens-norm (2022: € 216.000). Er komt een overgangsregeling met een ingroeipad van drie jaar.

Algemeen tarief overdrachtsbelasting van 9% naar 10,1%
Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 9% naar 10,1%. Dit tarief geldt niet voor de verkrijging van woningen door mensen die deze zelf langdurig gaan bewonen. Deze tariefsverhoging geldt met name voor verkrijgingen van niet-woningen en voor verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en natuurlijke personen die niet zelf (anders dan tijdelijk) de woningen als hoofdverblijf gebruiken. Deze maatregel komt bovenop de verhoging uit het coalitieakkoord van 8% naar 9%.

Terugdraaien verhoging ouderenkorting
De voorgenomen verhoging van de ouderenkorting in de inkomstenbelasting met € 376 gaat niet door. Dit raakt ouderen met (hoge) middeninkomens, maar niet de laagste inkomens (zij verzilveren de ouderenkorting niet) en de hoogste inkomens (zij hebben geen recht op ouderenkorting).

Afschaffen Fiscale oudedagsreserve (FOR)
De FOR houdt in dat een belastingplichtige ondernemer voor de inkomstenbelasting onder voorwaarden jaarlijks een deel van de winst fiscaal gefaciliteerd mag reserveren voor een oudedagsvoorziening. Met ingang van 1 januari 2023 mag de ondernemer niet meer fiscaal gefaciliteerd FOR opbouwen. De bestaande FOR kan nog wel op basis van de huidige regels worden afgewikkeld.

Onbelaste reiskostenvergoeding per 2023 verhoogd
De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt met een jaar versneld. De vergoeding gaat per 1 januari 2023 naar € 0,21. Controleer daarom tijdig hoe de reiskostenvergoeding in uw arbeidsovereenkomsten is gedefinieerd: als een vast bedrag van € 0,19 of als bijvoorbeeld de maximaal fiscaal toegestane onbelaste reiskostenvergoeding.

Tip: Wilt u weten wat de gevolgen voor uw situatie zijn en welke maatregelen u kunt nemen om uw fiscale positie te optimaliseren? Neem dan tijdig contact op met uw adviseur.