Nieuws

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud.


Noodloket voor ondernemers

Er komt een noodloket voor een tegemoetkoming in de vorm van een gift van € 4.000,- voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit als noodvoorziening op de overige maatregelen.


Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.


Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open.


Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.


Ondersteuning sectoren

Voor bedrijven in specifieke sectoren komt het kabinet met bijzondere matregelen. Het gaat om de land- en tuinbouw, toerisme, cultuur en andere sectoren zoals de reisbranche. Zo gaat het kabinet met gemeenten in overleg over stopzetten en deels terugbetalen van de toeristenbelasting. Voor de landbouw komt er een tijdelijke borgstelling. Andere sectoren krijgen compensatie.


Subsidie elektrische auto 2020

In het kader van het Klimaatakkoord komt de regering met een subsidie voor elektrische auto’s. De regeling is bedoeld om elektrisch rijden in een middenklassenauto voor particulieren dichterbij te brengen. Het gaat om € 4.000 voor een nieuwe en € 2.000 voor een gebruikte elektrische auto. Naast subsidie komt er voor gebruikte auto’s een standaard check op de batterij. Wat zijn de hoofdlijnen van de regeling?


(1) Werkgevers: werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor werktijdverkorting. Beoordeeld wordt of er tijdelijk geen werk meer is voor (een deel) van het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. De calamiteit moet ten minste twee weken en maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn.


(2) ZZP-ers: bijstand zelfstandigen

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen werknemers zijn of in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen.


(3) MKB-ondernemers: verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. In de nieuwe tijdelijke maatregel voor mkb-bedrijven neemt de Staat een hoger garantieaandeel in de BMKB. De maatregel is geldig tot 1 april 2021.


(4) Fiscaal: uitstel van betaling, geen boete, verlagen voorlopige aanslag, BTW terugvragen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot een verzoek om bijzonder uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen.


Economische en fiscale maatregelen Coronavirus

De Coronapandemie raakt het Nederlandse bedrijfsleven fors. Het kabinet heeft op 12 en 16 maart 2020 maatregelen bekend gemaakt die het bedrijfsleven ondersteunen. Met deze brief attenderen we u op deze en bestaande maatregelen. Ook geven we u enkele tips.