Nieuws

Ondersteuning sectoren

Voor bedrijven in specifieke sectoren komt het kabinet met bijzondere matregelen. Het gaat om de land- en tuinbouw, toerisme, cultuur en andere sectoren zoals de reisbranche. Zo gaat het kabinet met gemeenten in overleg over stopzetten en deels terugbetalen van de toeristenbelasting. Voor de landbouw komt er een tijdelijke borgstelling. Andere sectoren krijgen compensatie.


Subsidie elektrische auto 2020

In het kader van het Klimaatakkoord komt de regering met een subsidie voor elektrische auto’s. De regeling is bedoeld om elektrisch rijden in een middenklassenauto voor particulieren dichterbij te brengen. Het gaat om € 4.000 voor een nieuwe en € 2.000 voor een gebruikte elektrische auto. Naast subsidie komt er voor gebruikte auto’s een standaard check op de batterij. Wat zijn de hoofdlijnen van de regeling?


(1) Werkgevers: werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor werktijdverkorting. Beoordeeld wordt of er tijdelijk geen werk meer is voor (een deel) van het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. De calamiteit moet ten minste twee weken en maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn.


(2) ZZP-ers: bijstand zelfstandigen

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen werknemers zijn of in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen.


(3) MKB-ondernemers: verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. In de nieuwe tijdelijke maatregel voor mkb-bedrijven neemt de Staat een hoger garantieaandeel in de BMKB. De maatregel is geldig tot 1 april 2021.


(4) Fiscaal: uitstel van betaling, geen boete, verlagen voorlopige aanslag, BTW terugvragen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot een verzoek om bijzonder uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen.


Economische en fiscale maatregelen Coronavirus

De Coronapandemie raakt het Nederlandse bedrijfsleven fors. Het kabinet heeft op 12 en 16 maart 2020 maatregelen bekend gemaakt die het bedrijfsleven ondersteunen. Met deze brief attenderen we u op deze en bestaande maatregelen. Ook geven we u enkele tips.


Werktijdverkorting wegens Corona

In bijzondere situaties kunt u uw personeel korter laten werken. Bijvoorbeeld na een brand, overstroming of uitbraak van een epidemie. Dat geldt ook voor het coronavirus, als daardoor uw personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden. U kunt werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. Welke zijn dat?


Onzakelijke lening betekent afkoop pensioen DGA

Een bouwondernemer krijgt te maken met een executoriale verkoop van onroerend goed dat eigendom was van zijn (pensioen-)BV. Hij heeft de restantopbrengst opgenomen uit de BV. Hierdoor beschikte de BV niet meer over liquide middelen. De activa bestonden enkel nog uit vorderingen op de ondernemer (DGA) van in totaal ruim € 360.000. Er zijn leningsovereenkomsten. Toch gaat het fiscaal flink mis, waarom?


Correctie afwisselend gebruik bestelauto

Een aannemersbedrijf maakt gebruik van de eindheffing doorlopend afwisselend gebruik, op jaarbasis een vast bedrag van € 300 per bestelauto. Een praktische regeling, omdat het ondoenlijk is de regeling voor privégebruik individueel, per medewerker die de bestelauto gebruikt, toe te passen. Bij een controle door de Belastingdienst gaat het mis.


Speerpunten Belastingdienst 2020

In het jaarplan 2020 heeft de Belastingdienst onder meer aangegeven welke speerpunten bij de handhaving en controle extra aandacht krijgen. Zo heeft de Belastingdienst ontdekt dat zo’n 300.000 stichtingen en verenigingen voor geen enkele belasting aangifte doen. Voorlichting en vragenbrieven moeten een beeld opleveren van eventuele belastingplicht. Wat zijn de speerpunten voor ondernemers?


Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (5)

Het rapport van de Commissie Regulering van werk – onder leiding van Hans Borstlap – is in januari gepresenteerd. Het bevat vijf bouwstenen voor verbetering. De eerste vier hebben we al in afzonderlijke artikelen besproken. De vijfde bouwsteen gaat over een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid. Wat stelt de Commissie voor?