Nieuws

Problemen bij fiscus met afhandelen van aangiften erfbelasting

De problemen bij de Belastingdienst rondom het opleggen van aanslagen erfbelasting en de inning daarvan zijn onlangs uitgebreid in het nieuws geweest.

Een zeer groot gedeelte van de belastingplichtige nabestaanden die zelfs al in 2017 aangifte voor de erfbelasting hebben gedaan, krijgen van de Belastingdienst geen uitsluitsel hoeveel erfbelasting zij moeten betalen.


Verhoging van het aanmerkelijk belangtarief

Tegenover de verlaging van de vennootschapsbelasting - zoals beschreven in ons vorige artikel - staat een verhoging van het aanmerkelijk belangtarief (AB-tarief) in de inkomstenbelasting.

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft te maken met twee heffingen over in de besloten vennootschap (BV) behaalde winsten, te weten de vennootschapsbelasting over de bruto winst van de BV en de aanmerkelijk belangheffing in de inkomstenbelasting over de netto winst van de BV. Deze netto winst wordt dan als dividend uitgekeerd.


Regeerakkoord Rutte III: tarieven in de vennootschapsbelasting

Het nieuwe kabinet zet in het regeerakkoord een streep door de voorgestelde schijfverlenging van de komende jaren in de vennootschapsbelasting. Daarvoor in de plaats komt een tariefsverlaging. Opvallend is dat deze stapsgewijze verlaging pas in 2019 zijn beslag krijgt, terwijl de schijfverlenging zou ingaan per 1 januari 2018. 


Ontbinding van een besloten vennootschap

De aandeelhouders kunnen besluiten tot ontbinding ofwel liquidatie van een besloten vennootschap (B.V.). In de statuten staat vrijwel altijd onder het kopje “ontbinding en vereffening” vermeld op welke wijze dit moet gebeuren.

Nadat het besluit tot ontbinding is genomen, is de B.V. per direct ontbonden en verkeert dan in liquidatie. Deze nieuwe toestand dient direct te worden ingeschreven in het handelsregister.


Op weg naar een vlaktaks?

Als het aan onze nieuwe regering ligt, gaat iedereen die werkt minder belasting betalen. De onderhandelende partijen zijn het zo goed als eens over een ingrijpende aanpassing van het belastingstelsel: twee van de vier belastingschijven zouden moeten verdwijnen. 

Het aanstaande kabinet wil dat het loont om meer te werken. Veel mensen met een middeninkomen zien hun inkomen nu nauwelijks stijgen als zij meer gaan werken of bijvoorbeeld promotie maken. Van een aldus verkregen salarisverhoging blijft weinig over, omdat ze snel in een hoger belastingtarief terechtkomen. In een systeem met twee schijven profiteren mensen langer van een laag tarief. Tevens zijn de coalitiepartners het eens over het feit dat deze groep de laatste jaren veel heeft ingeleverd.


Sponsoring en fiscaliteit

Een DGA (de directeur-grootaandeelhouder als vertegenwoordiger van zijn besloten vennootschap) of een ondernemer mag kosten voor sponsoring in aftrek brengen op de winst van zijn B.V. of zijn onderneming.

Het mag niet zo zijn dat de DGA of ondernemer de sponsoring heeft betaald vanwege privébelangen. Dit is in beginsel onzakelijk. De kosten zijn dan niet aftrekbaar. Onderstaand een toelichting op de aftrekbaarheid van sponsorkosten, waarbij gezegd moet zijn dat vaak sprake is van een grijs gebied. 


Bijtellingsregels bestelauto op een rij gezet

Het ministerie van Financiën heeft documenten openbaar gemaakt waaruit blijkt wanneer een bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoeren van goederen. Als dat het geval is, mogen werkgevers de bijtelling voor privégebruik achterwege laten.


De definitieve aanslag van de fiscus

De definitieve aanslag van de fiscus is niet altijd ook echt definitief. In bepaalde gevallen mag de belastinginspecteur een navorderingsaanslag opleggen.

Bij aanslagbelastingen, zoals de inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (VPB), dient u informatie aan de fiscus aan te leveren in de vorm van een aangifte. De inspecteur beoordeelt de aangifte en legt daarna een definitieve aanslag op. Achteraf kan echter blijken dat er een fout is gemaakt bij het afhandelen van de aanslag of dat de inspecteur niet alle informatie had. De fiscus kan in dat geval terugkomen op de definitieve aanslag, maar niet altijd.


U betaalt uw factuur niet. Hoe zit het met de BTW?

Enige tijd geleden gaven wij informatie over de procedure voor het terugvragen van BTW op oninbare vorderingen. Maar hoe luiden de regels indien u uw factuur niet betaalt?


De procedure voor het terugvragen van BTW op oninbare vorderingen wordt versoepeld

Per 1 januari 2017 is er een nieuwe regeling voor teruggaaf van BTW op oninbare vorderingen.

Het doel van deze regeling is om de procedure voor BTW-teruggaaf te vereenvoudigen en ondernemers sneller zekerheid te geven over deze teruggaaf.

De huidige regels worden als tijdrovend en ingewikkeld ervaren.


Leaserijders betalen teveel aan de fiscus

Honderdduizenden automobilisten betalen jaarlijks te veel belasting over hun auto van de zaak. Dit bericht verscheen onlangs in de landelijke pers. Dat komt omdat de fiscus voor de bijtelling ‘een verkeerde autowaarde’ gebruikt. Uit rekenvoorbeelden blijkt dat veel automobilisten jaarlijks enige tientjes tot zo’n vijfentwintighonderd euro te veel belasting betalen.


Uitfasering pensioen eigen beheer


Deze informatie is heel belangrijk voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) die in zijn besloten vennootschap een pensioen eigen beheer (PEB) opbouwt.

Voorstel
Vanaf 1 januari 2017 komt er een einde aan de mogelijkheid voor de DGA om een PEB op te bouwen binnen de eigen BV. Voor het bestaande en reeds opgebouwde PEB komt er een overgangstermijn van 3 jaar, waarbinnen gekozen kan worden voor een afkoop- dan wel een omzettingsvariant.